سایت های شرط بندی

دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید

دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید میخام

  • برای ورود به سایت شرط بندی می توانید بر روی گزینه “ورود به وب سایت” که در همین مقاله مشاهده می کنید. کلیک کنید تا به معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی هدایت شوید. وب سایت بدون فیلتر می باشد. می تونید فیلتر شکن خود را خاموش کنید.
دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید
دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید

دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید

متن

میخوام رو سفیدا قرمز بپاچماینجوری وحشی تره اما دیرتر کثیف میشهمیخوام آسمونو قرمز کنم، خورشیدو آبیمیخوام، دوباره تو بغلِ همون که یه روز غرورشو کُشتی بخوابیمیخوام انقده تند برم که دومی بشه واسه پشتیه عادیانقده خوب بشم که لاشی پشیمون شی از فحشی که دادی
یا که انقده بد بشم که شعرام بمیرنانقده نخونم که صدام بگیرهمیخوام بزنم تو خاکی یه بار دیگه همانقده لش و لوش که تهران به کیرتمیخوام انقده بد بشم که شعرام بمیرنانقده نخونم که صدام بگیرهمیخوام بزنم تو خاکی یه بار دیگه همانقده لش و لوش که تهران به کیرتمیخوام همه اونا که ذهنشون نجسه ببازنمیخوام، جای قبرِ آقام مدرسه بسازم
میخوام، داد بزنم همتون کصشرینمیخوام پُر رقص باشه اصلاً مجلس جنازه اممیخوام، بزنم جر بدم خوارِ رپوبدن جر واجر کص خوار تتومیخوام بفهمی بد جایی رو مستیبه بد کسی حواله کردی معاملتومادرجنده من از همه وحشی ترمکصکش بپا یه وقت باهام نشی طرفزن کصده من حتی زدم از شیکمم
  • برای ورود به سایت شرط بندی می توانید بر روی گزینه “ورود به وب سایت” که در همین مقاله مشاهده می کنید. کلیک کنید تا به معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی هدایت شوید. وب سایت بدون فیلتر می باشد. می تونید فیلتر شکن خود را خاموش کنید.
ولی واسه کیرم روزی دو تا مشتی کمنمیخوام شبو بشینم پایِ علفبذار بگن تبلیغِ دوده کص خوار طرفببین، تو اصلاً توو بوگاتی بشینچه فایده داره بازو دو تا پایِ ملخما دائما ضعف و دائما زخمرنگ رو رنگ گنگ واقعی توو کارِ هدفمیخوام، انقده خوب بشم که منو ببینهبکنه حتی مامانت هم کف
میخوام بفهمن پادشاهه منمبپا که زیرِ پام فشارت ندممیخوام بفهمن رو من تیرشون خطائهمن بدرقه شدم این راهو با چشمایِ ننممیخوام به همه بی اعتماد شمدور و برم همه بی اعتقاد شنبشم بی رگ بی عشق یه پارت زنمیخوام کلاً بشم بی ارتباط من
میخوام انقده بد بشم کهمیخوام انقده بد بشم که شعرام بمیرن
دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید
انقده نخونم که صدام بگیره (میخوام و خواستن توانستن است)میخوام بزنم توو خاکی یه بار دیگه همانقده لش و لوش که تهران به کیرت (میخوام و خواستن توانستن است)میخوام انقده بد بشم که شعرام بمیرنانقده نخونم که صدام بگیرهمیخوام بزنم توو خاکی یه بار دیگه همانقده لش و لوش که تهران به کیرت
بعضی وقتا هم اینجوریه که فصلا میان و میرنولی تو فقط زمستونو میبینیچون مهم نیست که حقیقت چیه
  • برای ورود به سایت شرط بندی می توانید بر روی گزینه “ورود به وب سایت” که در همین مقاله مشاهده می کنید. کلیک کنید تا به معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی هدایت شوید. وب سایت بدون فیلتر می باشد. می تونید فیلتر شکن خود را خاموش کنید.
بیشتر مطالعه کنید  سایت شرط بندی دنس
تو چیزی که میخوای رو میبینیمیخوام حقیقت رو ببینممیخوام از زمستون بگذرمبلکه بهار رو ببینم
توو رگِ یخ زده ی ماتابستون هم بوده همین بوده هوا سرد (اَه)اینه که زمستونه همیشهدل من خونه الآن همو فقط مونده برام دردتووی این وضعیتِ قرمزچطور میشه رنگِ این صلح و صفا زردتووی این شبای وحشی
چطور میشه کفترِ صلحو رها کردتوو چشم اشکی نمونده، که واست دریا بسازمتوو صدام نُتی نمونده و فقط فریاده سازمتوو دلم خونه نمونده، واسه قلبِ بی ثباتتتو ازم یه مُرده ساختی، حالا خوش باش با رباتتتوو نگاهم پُر حسرت، پُر مه پُر غبارهبدون این حسِ بدِ من، بستگی به تو دارهتووی خونم یه جهنم، یه جهنم پُر آتیشیه جهنم که نبودِ تو هم حالا شده قاطیشمیخوام از این جهنمه برم
همه گاون باید هر حرفو نود دفعه بگمببین تو هنرت در حدِ محلته بفهمعینِ تو رو میسازم هفت هشت تا من هر دفعه چتَممیخوام همه رفیقامو با هم ببینمتوو شهرِ خودم بکنم رانندگی منمیخوام بگیرم همه چیو بازم به کیرممیخوام اصاً بذارمش کنار خوانندگیم هممن توو خونه سالیانِ دراز خوابیدمتوو هر شهری یه پاسگاه دیدم
به تنم پیِ هر چه هدف خواست مالیدمالکی مثِ تو، نکردم ماست مالی نهآآ، تازه چراغت روشن شدها، دیدی توو کلِ تاریخرو شده همیشه دستِ خوار کصه هاببین میترسه اَ ما حتی بازپرسِ مامیخوام سرِ شب سکسمو بکنمدَم اذون ولی سرِ نمازمیخوام، این شبو عرق بخورم
دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید
فردا برنامه ی تلِ طلاستمیخوام دود بگیرم بالا برمتا خاطره هات زود بمیرنیادم بره سال های بعدیه کمی آروم بگیرمتووم پُره از درد و غمهصبح پا میشم با کوفتگی منهیچ کدوم از این آدمابهم فازِ خوب نمیدن
  • برای ورود به سایت شرط بندی می توانید بر روی گزینه “ورود به وب سایت” که در همین مقاله مشاهده می کنید. کلیک کنید تا به معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی هدایت شوید. وب سایت بدون فیلتر می باشد. می تونید فیلتر شکن خود را خاموش کنید.
بیشتر مطالعه کنید  سایت شرط بندی انفجار
میخوام انقده بد بشم که شعرام بمیرن(میخوام بزنم قیدِ همه)انقده نخونم که صدام بگیره(دیگه نبینم بغلت زیدِ منه)۱۱۲۲۸، حسن بابا، تهران به کیرت
میشه از تنهایی یه کوهِ آتشفشان شد و فوران کردمیشه پُر شد و لبریز و تحتِ فشاریه قلب شد و ضربان زدمیشه دل کند و دور انداخت
میشه به جای دوره کردن و هم زدنِ آتشفراموش کرد، سوزاند و از اول ساخت
میخوام، بین این همه آدم، بشم همونی که کارتو ساختمیخوام، تیم من شیش هیچ ببره ، درست همون موقع که مال تو باختمیخوام، راه من کج باشه اصن ، هع ، وقتی کردی راهتو صافمیخوام، به جای حرص تورو خوردن ، بلولم لای کصام
دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید
میخوام یه ورم خودت بخوابی ، یه ور هم دوستت باشهمیخوام درست بپاچم رو صورتت ، که قشنگ پوستت واشه
من مینویسم تو روز سه تا شعرکمر سفت ولی سرم شلوغهپس بگو جنده زود ارضا شه
میخوام، دوتا دوتا باهم بکنمبکشم دور هرچی نامرد و خودممیخوام دورمو از سینه و باسن پر کنم
میخوام همه دخترای محل واسم بخورنمیخوام، چندتا انیمال قویبپاچم دور استخرمیخوام به هیشکی لبخند نزنمسیس، اصن کمپلت عنمیخوام انقده وحشی بزنم که مارو حتی ببینی بشه قمبلت زخممیخوام انقده خوی اینجا بشم که کسی نده به توئه قمقمه نخمیخوام انقده دورم بخوابن ، که نفهمم کیرم دست کیهمیخوام، سیگارمم ترکش کنم ، که شدم از اینم خسته دیگهمیخوام عربده بکشم تو محل ، گنده تر از خودمو گاییدم
کونی وابستگی توو من مرده ، حتی ترک میکنم گلمو گاهی منتوو این لجن کده فقط ، هرجا رفتم بُرمو پاییدنبه هرکی بازیو یاد دادم آخرش به خیالش خودمو لاییزد
دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید میخوام از همونایی که به کیرت زدی ، بسازم یه تیم قویمیخوام ترکیبو جوری بچینم ، از یکی رد شدی برسی به شیر بعدیمیخوام انقده خارکصه بشم ، که فکرشم نکنی بهم کیر بزنیمیخوام انقده دلار بسازم ، که بپیوندم به قشر سیر زمین
میخوام انقده بد بشم که شعرام بمیرنانقده نخونم که صدام بگیره
  • برای ورود به سایت شرط بندی می توانید بر روی گزینه “ورود به وب سایت” که در همین مقاله مشاهده می کنید. کلیک کنید تا به معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی هدایت شوید. وب سایت بدون فیلتر می باشد. می تونید فیلتر شکن خود را خاموش کنید.
بیشتر مطالعه کنید  دانلود آهنگ حالا چی از پوری
دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید
دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید
میخوام بزنم توو خاکی یه بار دیگه همانقده لش و لوش که تهران به کیرت
آآ ، آری ، یک تشر کافی نیستگاهی برای خراب کردن هیولای خودساختهتوپ ها آتش لازم است
دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید
و برای خاموش کردنِ آتش خود سوزانده ، سیل ها ، اشک
دانلود آهنگ های امیر تتلو جدید
گر جهنم میروی مردانه رو و بدان جهنم را داغی معناست و جنگ را خون،در خود ببین بعد بخواهخلاص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا